Trn.FirmyVKraji.sk
| katalóg firiem v Trnavskom kraji

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby 123dodavatel.sk je B2M.CZ s.r.o.(ďalej len „Poskytovateľ“), so sídlom Šafránkova 3, 155 00, Praha 5, IČO: 27455971, DIČ: CZ27455971, zapísaná mestským súdom v Prahe pod C 113637. Číslo účtu: SK3109000000000189423567, sme platcom DPH.

1.2. Objednávateľ služby

Objednávateľom je podnikateľ, tzn. fyzická či právnická osoba (ďalej len „Objednávateľ“), ktorá má pridelené identifikačné číslo organizácie v SR a ktorá si objedná službu [prezentácie v katalógu 123dodavatel.sk] alebo ďalšie platené služby podľa ponuky Poskytovateľa.

1.3. Služba 123dodavatel.sk

Služba 123dodavatel.sk je on-line katalóg firiem, ktorý slúži k prezentácii podnikateľskej činnosti Objednávateľa pomocou popisu činnosti Objednávateľa a jeho kontaktných údajov ako je telefón, webové stránky a e-mail na uprednostnených a zvýraznených pozíciách v sekciách katalógu a vo vyhľadávaní podľa kľúčových slov. Súčasťou katalógu 123dodavatel.sk sú odborové a regionálne katalógy firmyvbratislave.sk, firmyvziline.sk, firmyvkosiciach.sk, firmyvkraji.sk, autocontact.sk, busscontact.sk, devcontact.sk, exportcontact.sk, indrustrycontact.sk, itcontatct.sk a travelcontact.sk (ďalej len "sieť katalógov B2M.CZ"). Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ s.r.o.

2. Registrácia Objednávateľa

2.1. Spôsoby registrácie

Registráciu realizuje Objednávateľ u Poskytovateľa telefonicky či e-mailom po poskytnutí všetkých potrebných údajov k uzatvorení zmluvy dištančným spôsobom. Registrácia do katalógu 123dodavatel.sk je z hľadiska uzatvorenej zmluvy záväzná pre obidve zmluvné strany.

2.2. Trvanie služby

Plnenie služby je zahájené hneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň je zaslaná faktúra elektronicky i korešpondenčne. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Poskytovateľa a to do 14 dní od odoslania faktúry alebo do iného dátumu dohodnutého ako splatnosť faktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môže byť služba zablokovaná a firemné údaje Objednávateľa môžu byť poskytnuté tretej strane a to len za účelom vynútenia platby zmluvného záväzku. Poskytnutím údajov Objednávateľa nie je dotknutá ochrana osobných údajov vzhľadom k oprávnenému záujmu Poskytovateľa. Platnosť služby je ukončená podľa dohodnutej dĺžky plnenia.

2.3. Uzatvorenie zmluvy po telefóne alebo e-mailom dištančným spôsobom

Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorá je uzatvorená telefonicky alebo e-mailom, je uzatvorená dištančným spôsobom prostriedkami na diaľku. Poskytovateľ sa zaväzuje uzatvárať s Objednávateľom zmluvy po telefóne pri dodržaní nižšie uvedených zásad v bodoch a) až c):

  1. Objednávateľ je pracovníkom Poskytovateľa informovaný o monitorovaní rozhovoru.
  2. Záväznosť telefonickej zmluvy uzatvorenej na diaľku je postavená na zrejmom súhlase Objednávateľa vrátane súhlasu s cenou predávanej služby.
  3. Objednávateľ má právo na vypočutie hlasového záznamu uzatvorenej zmluvy v sídle Poskytovateľa a to po nahlásení termínu jeho návštevy na info@b2m.cz a potvdení zo strany Poskytovateľa. Zasielanie záznamu e-mailom nie je vzhľadom k ochrane osobných údajov podľa zákonných noriem možné.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1. Odstúpenie Poskytovateľom

Poskytovateľ služby, môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie Objednávateľa v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, Poskytovateľa služby, šíri obsah dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Poskytovateľa, šíri svoje prístupové kódy do systému, zasiela nevyžiadané obchodné oznámenia alebo ponuku služieb nesúvisiacich s obsahom dopytu (nevyžiadanú ponuku), zneužíva získané kontakty k podvodnému podnikaniu alebo k páchaniu trestnej činnosti.

Pri nedodržaní týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odhlásenie Objednávateľa zo systému bez finančného vyrovnania.

3.2. Odstúpenie Objednávateľom

V prípade, že Poskytovateľ neplní službu (tzn. neposkytuje uprednostnenie, zvýraznenie, umiestnenie loga a ďalšie inzertné plnenia) a Objednávateľ o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa na e-mail: info@b2m.cz a ten nevykonal nápravu, má Objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ akceptuje, že vyhodnotenie, či je alebo nie je služba plnená sa vzťahuje vždy k celému zmluvnému obdobiu.

V prípade, že bude reklamácia oprávnená, k čomu sa do 30 dní od podania reklamácie Poskytovateľ vyjadrí, má Poskytovateľ povinnosť vrátiť pomernú časť registračného poplatku (v pomernej hodnote vo vzťahu k celkovej dobe plnenia služby) a to pri ukončení služby.

V prípade, že si Objednávateľ praje zrušiť už objednanú službu a odstúpiť tak od uzatvorenej zmluvy, je možné tak urobiť do 2 pracovných dní od objednávky služby. V tomto prípade je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi služby uhradiť storno poplatok vo výške 50% z danej čiastky služby.

4. Popis služieb

4.1. Prednostná pozícia a zvýraznenie firemného profilu

Prednostnou pozíciou sa rozumie získanie uprednostnených pozícií v maximálne 3 kategóriách a na základe 20 kľúčových slov vo vyhľadávaní firiem v katalógu 123dodavatel.sk a v sieti katalógov B2M.CZ a získanie označenia firemného záznamu "Odporúčame". Zvýraznenou pozíciou sa rozumie zviditeľnenie a ohraničenie firemného záznamu s možnosťou umiestenia loga, či obrázku k firemnému záznamu v katalógu 123dodavatel.sk a v sieti katalógov B2M.CZ.

4.2. Garancia inzertného výkonu

Objednávateľom služby "Prednostná pozícia a zvýraznenie firemného profilu" v katalógu 123dodavatel.sk, ktorý si kúpi túto službu, garantuje Poskytovateľ celkový inzertný výkon minimálne 3.000 zobrazení záznamu v katalógu 123dodavatel.sk a v sieti katalógov B2M.CZ. Objednávateľom služby "Prednostný produkt" v katalógu 123dodavatel.sk, ktorý si kúpi túto službu, garantuje Poskytovateľ pre každý jednotlivý prednostný produkt celkový inzertný výkon 3.000 zobrazení v katalógu 123dodavatel.sk a v sieti katalógov B2M.CZ.

V prípade, že Objednávateľ nezíska počas plnenia služby daný inzertný výkon, vráti Poskytovateľ služby 123dodavatel.sk na základe žiadosti Objednávateľa inzertné náklady (alebo ich pomernú časť) za tie služby, ktoré garantovaný inzertný výkonu nedosahujú.

4.3. Podmienky uplatnenia Garancie inzertného výkonu

V prípade budúceho uplatnenia nároku vrátenia registračného poplatku je Objednávateľ povinný:

  1. informovať e-mailovou správou na garancia@123dodavatel.sk Poskytovateľa služby 123dodavatel.sk za účelom zaistenia nápravy plnenia inzertného výkonu, najneskôr však v priebehu prvej polovice roku plnenia služby.
  2. uplatniť Garanciu inzertného výkonu najneskôr do 7 dní po skončení plnenia služby.

4.4. Inzertné podklady

Objednávateľ plne zodpovedá za obsah všetkých svojich dodávaných inzertných oznámení alebo iných inzertných prvkov a ich súčastí s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a v súlade s ochranou autorských práv. V prípade, že dodané inzertné oznámenie či reklamné prvky dodané Objednávateľom nebudú v takom súlade, vzniknutú škodu je Objendávateľ Poskytovateľovi nahradiť. V prípade, že Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť a neposkytne údaje potrebné pre nastavenie služieb, Poskytovateľ vytvorí Objednávateľovi firemnú prezentáciu podľa webových stránok alebo informácií uvedených v profile Objednávateľa.

4.5. Garancia výmeny služby

Novým Objednávateľom služieb B2M.CZ od 1.1.2020 garantuje Poskytovateľ výmenu služby zadarmo ak bola táto garancia súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne. Výmena služby je možná maximálne do konca 3 mesiaca plnenia danej služby a to len 1 x. Výmena služby sa uskutočňuje na vyžiadanie Objednávateľa z portfólia služieb Poskytovateľa (Zasielanie dopytov, Zasielanie verejných zákaziek, Zvýhodnenie a zvýraznenie v katalógu, Aktívny predaj, Premium, Trhovisko a pod.). Dĺžka plnenia služby nie je dotknutá výmenou služby.

5. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok rozhovorov a ďalej vo forme písomnej alebo e-mailovej, najmä meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Objednávateľ ďalej súhlasí s tým, že poskytnuté údaje verejného charakteru sú zverejnené v katalógoch dodávateľoch prevádzkovaných firmou B2M.CZ, s.r.o. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodného kontaktu, sprostredkovanie obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek medzi Objednávateľom a dopytujúcimi. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním rozhovorov, ktoré sú evidované za účelom uzatvorenia zmluvy, servisnej činnosti v rámci služby a ďalej v rámci skvalitňovania poskytovaných služieb.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Objednávateľovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, akčnými ponukami, inzerciami, a pod. Objednávateľ má právo odhlásenia zo zasielania obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné oznámenie, ktoré bolo zaslané e-mailom.

Po uplynutí platnosti registrácie Objednávateľa v systému www.123dopyt.sk má Poskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie.

Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje Objednávateľa len za účelom sprostredkovania obchodných kontaktov, sprostredkovania obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek.

Uchovávané osobné údaje môže Objednávateľ kedykoľvek zmeniť vo svojom zákazníckom profile alebo prostredníctvom horeuvedených kontaktov.

Viac k ochrane osobných údajov tu.

6. Záverečné ustanovenie

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou firmy Objednávateľa je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nemôžu byť v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytovaní služby.

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v okamihu riadne uzatvorenej zmluvy dištančným spôsobom prostriedkami na diaľku (telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom webových stránok Poskytovateľom). Takto uzatvorenou zmluvou Objednávateľ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

Tieto podmienky začínajú platiť ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ s.r.o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a ich účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.123dodavatel.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 4. 11. 2019.